Podstawowe przepisy prawne i systemy obowiązujące w przemyśle spożywczymPodstawowymi przepisami prawnymi obowiązującymi w przemyśle spożywczym są:

 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 roku (DZ. U. Nr 171, poz. 1225) z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.2.2002, str. 1, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004, str. 1, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004, str. 206, z późn. zm.)

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w tych dokumentach przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przetwórstwem i dystrybucją żywności muszą posiadać wdrożony i funkcjonujący system HACCP z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP, Rozporządzenie (WE) nr 852/2004:

Cyt: "Art. 5. p.1. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego opracowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP".

Jedną z podstawowych zasad systemu HACCP jest określenie punktów krytycznych czyli krytycznych wartości określonego parametru (np. temperatury), których zachowanie gwarantuje jakość zdrowotną żywności. Punkty krytyczne należy określić, a następnie należy je kontrolować bądź monitorować przy użyciu przyrządów pomiarowych okresowo wzorcowanych. Zalecane jest wzorcowanie przyrządów do kontroli raz do roku. Monitoring powinien być tak prowadzony, aby możliwe było podjęcie działań zapobiegawczych i korygujących. Zalecane jest zatem monitorowanie punktów krytycznych za pomocą urządzeń rejestrujących, np. rejestratorów lub systemów rejestracji, w szczególności systemów rejestracji zapewniających sygnalizację alarmową po przekroczeniu ustalonych wartości krytycznych.

Szczegółowe wymagania dotyczące zapewnienia jakości wytwarzanych produktów pochodzenia zwierzęcego znajdują się Rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004, str. 55, z późn. zm.). W rozporządzeniu tym podane są wymagania dotyczące kontroli i monitorowania poszczególnych etapów produkcji, przetwarzania i przechowywania żywności pochodzenia zwierzęcego. W wymaganiach podane są konkretne wartości parametrów a w szczególności konkretne wartości temperatury, które powinny być monitorowane i w związku z tym można te wartości uznać za krytyczne punkty kontroli systemu HACCP. Poniżej zostaną zaprezentowane urządzenia z firmy MERA spełniające wymagania tego rozporządzenia, a tym samym służące do monitorowania krytycznych punktów kontroli.Szczegółowe wymagania rozporządzenia WE nr 853/2004 dotyczące monitorowania temperatury w przemyśle mięsnym

I. Wymagania dotyczące ubojni i zakładów rozbioru mięsa

SEKCJA I MIĘSO HODOWLANYCH ZWIERZĄT KOPYTNYCH

ROZDZIAŁ II WYMOGI DOTYCZĄCE UBOJNI
"Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są zapewnić, aby konstrukcja, rozplanowanie i wyposażenie zakładów, w których dokonuje się uboju hodowlanych zwierząt kopytnych, spełniały poniższe wymogi...
3. Muszą być wyposażone w urządzenia do środków dezynfekujących, z dopływem gorącej wody o temperaturze nie niższej niż 82 °C."

ROZDZIAŁ III WYMOGI DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ROZBIORU MIĘSA
"Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są zapewnić, aby zakłady dokonujące rozbioru mięsa hodowlanych zwierząt kopytnych:
5. były wyposażone w urządzenia do środków dezynfekujących, z dopływem gorącej wody o temperaturze nie niższej niż 82 °C ."

SEKCJA II MIĘSO DROBIU I ZAJĘCZAKÓW

ROZDZIAŁ II WYMOGI DOTYCZĄCE UBOJNI
"Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są zapewnić, aby konstrukcja, rozplanowanie i wyposażenie zakładów, w których dokonuje się uboju drobiu lub zajęczaków, spełniały poniższe wymogi...
3. Muszą być wyposażone w urządzenia do środków dezynfekujących, z dopływem gorącej wody o temperaturze nie niższej niż 82 °C."

ROZDZIAŁ III WYMOGI DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ROZBIORU MIĘSA
"1. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są zapewnić, aby zakłady rozbioru mięsa drobiu lub zajęczaków:
e) były wyposażone w urządzenia do środków dezynfekujących, z dopływem gorącej wody o temperaturze nie niższej niż 82 °C."

SEKCJA V MIĘSO MIELONE, WYROBY MIĘSNE I MIĘSO ODKOSTNIONE MECHANICZNIE (MOM)

ROZDZIAŁ I WYMOGI DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH
"Przedsiębiorstwa sektora spożywczego prowadzące zakłady produkcji mięsa mielonego, wyrobów mięsnych lub mięsa odkostnionego mechanicznie (MOM) zobowiązane są zapewnić, aby zakłady:
5. były wyposażone w urządzenia do środków dezynfekujących, z dopływem gorącej wody o temperaturze nie niższej niż 82 °C."

II. Wymagania dotyczące obróbki mięsa

SEKCJA I MIĘSO HODOWLANYCH ZWIERZĄT KOPYTNYCH

ROZDZIAŁ V HIGIENA ROZBIORU I ODŁĄCZANIA TUSZY OD KOŚCI
"Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są zapewnić, aby rozbiór i odkostnianie mięsa hodowlanych zwierząt kopytnych odbywały się zgodnie z poniższymi wymogami.
2. b) w trakcie rozbioru, oddzielania tuszy od kości, trybowania, porcjowania i krojenia, pakowania jednostkowego lub zbiorczego, temperatura mięsa wynosiła nie więcej niż 3 °C dla podrobów i 7 °C dla pozostałego mięsa, przez utrzymanie temperatury otoczenia nie wyższej niż 12 °C...
4. Niezwłocznie po dokonaniu rozbioru oraz, w miarę potrzeb, po umieszczeniu mięsa w opakowaniach zbiorczych, musi ono zostać schłodzone do temperatury określonej w pkt 2b)."

SEKCJA II MIĘSO DROBIU I ZAJĘCZAKÓW

ROZDZIAŁ IV HIGIENA UBOJU
"Przedsiębiorstwa sektora spożywczego prowadzące ubojnie, w których dokonuje się uboju drobiu lub zajęczaków, zobowiązane są zapewnić zgodność z poniższymi wymogami.
8. Po badaniu i wypatroszeniu, zwierzęta poddane ubojowi trzeba oczyścić i jak najszybciej schłodzić do temperatury nie wyższej niż 4 °C, o ile mięso nie jest krojone w stanie ciepłym."

ROZDZIAŁ V HIGIENA PODCZAS ROZBIORU I ODŁĄCZANIA TUSZY OD KOŚCI
"Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są zapewnić, aby rozbiór i odkostnianie mięsa drobiu i zajęczaków odbywały się zgodnie z poniższymi wymogami.
1.b) w trakcie rozbioru, oddzielania tuszy od kości, trybowania, porcjowania i krojenia, pakowania jednostkowego lub zbiorczego, temperatura mięsa wynosiła nie więcej niż 4 °C, przez utrzymanie temperatury otoczenia nie wyższej niż 12 °C...
3. Niezwłocznie po dokonaniu rozbioru oraz, w miarę potrzeb, po umieszczeniu mięsa w opakowaniach zbiorczych, musi ono zostać schłodzone do temperatury określonej w pkt 1b)."

SEKCJA V MIĘSO MIELONE, WYROBY MIĘSNE I MIĘSO ODKOSTNIONE MECHANICZNIE (MOM)

ROZDZIAŁ III HIGIENA PODCZAS PRODUKCJI I PO JEJ ZAKOŃCZENIU "Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące mielone mięso, wyroby mięsne lub MOM zobowiązane są zapewnić zgodność z poniższymi wymogami.
1. Wszelkie prace przy obróbce mięsa muszą być zorganizowane w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu lub je minimalizujący. W tym celu, przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą zapewnić, aby:
a) temperatura mięsa nie przekraczała 4 °C dla drobiu, oraz 3 °C dla podrobów i 7 °C dla pozostałego mięsa;" III. Wymagania dotyczące składowania i transportu mięsa

SEKCJA I MIĘSO HODOWLANYCH ZWIERZĄT KOPYTNYCH

ROZDZIAŁ VII SKŁADOWANIE I TRANSPORT
"Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są zapewnić, aby mięso hodowlanych zwierząt kopytnych składowano zgodnie z poniższymi wymogami.
1. a) W przypadku braku innych szczególnych przepisów, mięso po badaniu poubojowym trzeba niezwłocznie poddać schłodzeniu w ubojni, celem zapewnienia temperatury wszystkich części mięsa nie wyższej niż 3 °C dla podrobów i 7 °C dla pozostałego mięsa, przy krzywej chłodzenia zapewniającej stały spadek temperatury ...
b) III. W trakcie operacji chłodzenia trzeba zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec kondensacji na powierzchni mięsa.
2. Mięso musi osiągnąć temperaturę określoną w pkt 1 i pozostawać w tej temperaturze podczas składowania.
3. Mięso musi osiągnąć przed transportem temperaturę określoną w pkt 1 oraz musi pozostawać w tej temperaturze podczas transportu."

SEKCJA V MIĘSO MIELONE, WYROBY MIĘSNE I MIĘSO ODKOSTNIONE MECHANICZNIE (MOM)

ROZDZIAŁ III HIGIENA PODCZAS PRODUKCJI I PO JEJ ZAKOŃCZENIU
"Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące mielone mięso, wyroby mięsne lub MOM zobowiązane są zapewnić zgodność z poniższymi wymogami.
2. Do produkcji mięsa mielonego i wyrobów mięsnych mają zastosowanie poniższe wymogi.
c) Niezwłocznie po przygotowaniu, mielone mięso i wyroby mięsne muszą zostać umieszczone w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych oraz:
i) schłodzone do temperatury wnętrza nie wyższej niż 2 °C dla mięsa mielonego i 4 °C dla wyrobów mięsnych; lub
ii) zamrożone do temperatury wnętrza nie wyższej niż -18 °C.
3. Poniższe wymogi mają zastosowanie do produkcji i wykorzystania MOM, przy zastosowaniu technik zapewniających nienaruszanie struktury kości wykorzystywanych do produkcji MOM, którego zawartość wapnia nieznacznie przewyższa tę w mięsie mielonym.
c) Jeżeli MOM nie jest wykorzystywane niezwłocznie po jego otrzymaniu, należy je obowiązkowo umieścić w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, a następnie schłodzić do temperatury nieprzekraczającej 2 °C, lub zamrozić do temperatury wnętrza nie wyższej niż -18 °C. Przedmiotowe wymogi dotyczące temperatury obowiązują podczas składowania i transportu.
4. Do MOM wytwarzanego z zastosowaniem technik innych niż te wymienione w pkt 3 mają zastosowanie następujące wymogi.
b) Jeżeli operacja mechanicznego odkostnienia nie jest wykonywana niezwłocznie po oddzieleniu tuszy od kości, kości pokryte mięsem przechowuje się i transportuje w temperaturze nieprzekraczającej 2 °C lub, jeżeli zamrożone, w temperaturze nie wyższej niż -18 °C.
e) Jeżeli w ciągu 24 godzin po schłodzeniu, MOM nie jest poddawane przetworzeniu, musi ono zostać zamrożone w ciągu 12 godzin od wytworzenia, a w ciągu sześciu godzin musi osiągnąć temperaturę wnętrza nie wyższą niż -18 °C.
f) Mrożone MOM, przed składowaniem lub transportem trzeba umieścić w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, nie można go składować przez okres dłuższy niż trzy miesiące, a podczas składowania i transportu należy utrzymać temperaturę nie wyższą niż -18 °C.Określenie krytycznych punktów kontroli na podstawie wymagań rozporządzenia WE nr 853/2004

Na podstawie wymagań szczegółowych rozporządzenia WE nr 853/2004 można stworzyć listę następujących krytycznych punków kontroli:

 1. Kontrola temperatury wody w urządzeniach dezynfekujących – temperatura wody nie powinna być niższa niż 82°C

 2. Kontrola i monitorowanie temperatury otoczenia (powietrza) w trakcie rozbioru mięsa – temperatura w pomieszczeniu podczas rozbioru mięsa nie powinna przekraczać 12°C

 3. Monitorowanie temperatury w trakcie rozbioru i obróbki mięsa – temperatura mięsa nie powinna przekraczać:
  a) 3°C dla podrobów z mięsa ze zwierząt kopytnych
  b) 7°C dla pozostałego mięsa ze zwierząt kopytnych
  c) 4°C dla mięsa drobiowego i mięsa z zajęczaków

 4. Monitorowanie temperatury mięsa podczas składowania i transportu – temperatura mięsa nie powinna przekraczać
  a) 3°C dla podrobów z mięsa ze zwierząt kopytnych
  b) 7°C dla pozostałego mięsa ze zwierząt kopytnych
  c) 2°C dla mięsa mielonego
  d) 4°C dla gotowych wyrobów mięsnych
  e) -18°C dla mięsa mrożonego.Rozwiązania do monitorowania punktów krytycznych temperatury zgodnie z systemami GMP/GHP, HACCP oraz przepisami prawnymi dotyczącymi przemysłu mięsnego

Pkt 1. Kontrola temperatury wody w urządzeniach dezynfekujących

Termometr wodoszczelny ETI 810-285 ETI 810-285
Zakres pomiarowy: -49,9 ... +149,9°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: ±1°C
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 30-60 sekund
Typ czujnika: Sonda stalowa o wymiarach:
Ø5 x 125 mm
końcówka Ø3.5 x 20 mm
Obudowa, stopień ochrony: ABS, IP67
Funkcje/cechy: - Pomiar temperatury mięsa z zapamiętywaniem zmierzonej wartości minimalnej i maksymalnej
- Obudowa termometru jest przeznaczona do mycia pod bieżącą wodą
Kod zamówienia: 810-285
Polecane urządzenie
Termometr SuperFast Thermapen SuperFast Thermapen
Zakres pomiarowy: -49,9 ... +299,9°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: ±0,4°C (-49,9 ... 199,9°C)
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 5 sekund
Typ czujnika: Sonda stalowa o wymiarach:
Ø3.3 x 115 mm
Obudowa, stopień ochrony: ABS, IP67
Funkcje/cechy:

- Pomiar temperatury mięsa
- Obudowa termometru jest przeznaczona do mycia pod bieżącą wodą.
- Zawiera dodatek "Biomaster", który ogranicza rozwój bakterii, szczególnie zalecane ze wzgledów Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)

Kod zamówienia: 231-257
Termometr ThermaCheck Plus ThermaCheck Plus
Zakres pomiarowy: -39,9 ... +149,9°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: ±0,4°C (-10 ... +70°C)
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 30-60 sekund
Typ czujnika: Sonda stalowa o wymiarach:
Ø5 x 100 mm
Obudowa, stopień ochrony: ABS, IP67
Funkcje/cechy: - Pomiar temperatury mięsa z zapamiętywaniem zmierzonej wartości minimalnej i maksymalnej
- Wytrzymała sonda, idealna do pomiarów w trudnych warunkach
- Obudowa termometru jest przeznaczona do mycia pod bieżącą wodą.
- Zawiera dodatek "Biomaster", który ogranicza rozwój bakterii, szczególnie zalecane ze względów Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
Kod zamówienia: 232-042Pkt 2. Kontrola i monitorowanie temperatury otoczenia (powietrza) w trakcie rozbioru mięsa – temperatura w pomieszczeniu podczas rozbioru mięsa nie powinna przekraczać 12°C

Termometr do chłodni ETI 810-210 ETI 810-210
Zakres pomiarowy: -49,9 ... +69,9°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: ±1°C
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 1-3 minut
Typ czujnika: Sonda kablowa o długości przewodu 1m i dodatkowy czujnik wewnętrzny
Funkcje/cechy:

- Pomiar temperatury otoczenia z zapamiętywaniem zmierzonej wartości minimalnej i maksymalnej

Kod zamówienia: 810-210
Uwagi dodatkowe: -
Polecane urządzenie
Rejestrator temperatury UX100-001
Zakres pomiarowy: -20 ... +70°C
Rozdzielczość: 0,024°C
Dokładność: ±0,21°C (0 ... +50°C)
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 1-3 minut
Typ czujnika: Czujnik wewnętrzny
Funkcje/cechy:

- Ciągła rejestracja i monitorowanie temperatury otoczenia zalecane w systemie HACCP
- Alarm optyczny przy przekroczeniu nastawionych wartości granicznych (np. wartości granicznych krytycznego punktu kontroli)
- Możliwość odczytania w oprogramowaniu wartości minimalnej i maksymalnej z serii pomiarów

Kod zamówienia: UX100-001
Uwagi dodatkowe: - Jedno oprogramowanie wystarcza do współpracy z wieloma rejestratorami
System radiowy monitorowania i rejestracji temperatury
Zakres pomiarowy: -20 ... +70°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: ±0,5°C (-20 ... +50°C)
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 1-3 minut
Typ czujnika: Ø5 x 100 mm
Funkcje/cechy:

- Ciągła rejestracja temperatury otoczenia i monitorowanie z możliwością podglądu danych w czasie rzeczywistym
- Automatyczna archiwizacja zarejestrowanych danych w bazie
- Automatyczna generacja raportów z danymi
- Alarmowanie o przekroczenia wartości granicznych drogą e-mailową lub SMS przy użyciu modemu GSM (opcja).

Kod zamówienia: HD35
Uwagi dodatkowe: - Jeden odbiornik wystarcza do utworzenia sieci wielu czujników w zasięgu do 300m w przestrzeni otwartej
- System można skonfigurować w ten sposób, aby większość operacji była wykonywana automatycznie a działania osoby zajmującej się monitorowaniem w systemie HACCP były ograniczone do minimum.Pkt 3. i 4. Monitorowanie temperatury mięsa w trakcie jego rozbioru i obróbki oraz podczas składowania i transportu

Termometr wodoszczelny ETI 810-285 ETI 810-285
Zakres pomiarowy: -49,9 ... +149,9°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: ±1°C
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 30-60 sekund
Typ czujnika: Sonda stalowa o wymiarach:
Ø5 x 125 mm
końcówka Ø3.5 x 20 mm
Obudowa, stopień ochrony: ABS, IP67
Funkcje/cechy:

- Pomiar temperatury mięsa z zapamiętywaniem zmierzonej wartości minimalnej i maksymalnej
- Obudowa termometru jest przeznaczona do mycia pod bieżącą wodą.

Kod zamówienia: 810-285
Termometr SuperFast Thermapen SuperFast Thermapen
Zakres pomiarowy: -49,9 ... +299,9°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: ±0,4°C (-49,9 ... 199,9°C)
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 5 sekund
Typ czujnika: Sonda stalowa o wymiarach:
Ø3.3 x 115 mm
Obudowa, stopień ochrony: ABS, IP67
Funkcje/cechy:

- Pomiar temperatury mięsa
- Obudowa termometru jest przeznaczona do mycia pod bieżącą wodą.
- Zawiera dodatek "Biomaster", który ogranicza rozwój bakterii, szczególnie zalecane ze wzgledów Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

Kod zamówienia: 231-257
Polecane urządzenie
Termometr ThermaCheck Plus TermaCheck Plus
Zakres pomiarowy: -39,9 ... +149,9°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: ±0,4°C (-10 ... +70°C)
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 30-60 sekund
Typ czujnika: Sonda stalowa o wymiarach:
Ø5 x 100 mm
Obudowa, stopień ochrony: ABS, IP67
Funkcje/cechy:

- Pomiar temperatury mięsa z zapamiętywaniem zmierzonej wartości minimalnej i maksymalnej
- Wytrzymała sonda, idealna do pomiarów w trudnych warunkach
- Obudowa termometru jest przeznaczona do mycia pod bieżącą wodą.
- Zawiera dodatek "Biomaster", który ogranicza rozwój bakterii, szczególnie zalecane ze wzgledów Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

Kod zamówienia:

232-042

Polecane urządzenie

Termometr na podczerwień Thermapen IR ze składaną sondą
Zakres pomiarowy: -49,9 ... 349,9°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: ±1°C lub ±2% - dla pomiaru pirometrem
±0,4°C dla pomiaru sondą
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 5 sekund dla pomiaru pirometrem
ok. 30-60 sekund dla sondy
Typ czujnika: detektor podczerwieni dla pirometru
czujnik NTC – sonda penetracyjna
Obudowa, stopień ochrony: ABS
Funkcje/cechy:

- Szybki pomiar temperatury powierzchni na podczerwień i możliwość pomiaru wgłąb produktu za pomocą sondy penetracyjnej
- Zapamiętywanie wartości minimalnej i maksymalnej

Kod zamówienia: 228-065
Polecane urządzenie
Rejestrator temperatury Saf-T-Log z sondą penetracyjną model 123-160 Saf-T-Log
Zakres pomiarowy: --100 ... 1372°C – zakres termometru
-60 ... +250°C – zakres sondy
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: ±0,4°C ±0.1%
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 30-60 sekund
Typ czujnika: Termopara typ K, do zamówienia oddzielnie
Sonda penetracyjna model 123-160, Ø=3,3mm; L=130mm
Obudowa, stopień ochrony: ABS, IP67
Funkcje/cechy:

- Ciągła rejestracja i monitorowanie temperatury mięsa zalecane w systemie HACCP
- Automatyczna archiwizacja danych i tworzenie raportów
- Możliwość tworzenia listy do 100 produktów spożywczych
- Alarm wizualny przy przekroczeniu nastawionych wartości granicznych (np. wartości granicznych krytycznego punktu kontroli)

Kod zamówienia: 292-701
Rejestrator temperatury z drukarką PTR z sondą penetracyjną model 123-160 Rej. temperatury z drukarką PTR
Zakres pomiarowy: -39,9 ... +1372°C – zakres termometru
-60 ... +250°C – zakres sondy
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: ±0,4°C ±0.1%
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 30-60 sekund
Typ czujnika: Termopara typ K, do zamówienia oddzielnie
Sonda penetracyjna model 123-160, Ø=3,3mm; L=130mm
Obudowa, stopień ochrony: ABS
Funkcje/cechy:

- Pomiar temperatury mięsa i wydruk danych w czasie rzeczywistym
- Możliwość podłączenia do 4 sond termoparowych rożnego typu do wszystkich możliwych zastosowań (np. do pomiaru temperatury mięsa,sondy korkociągowej do pomiaru temperatury mięsa mrożonego, sondy do pomiaru temperatury otoczenia itd.)
- Możliwość ustawienia wartości alarmowych MIN i MAX dla każdego kanału
- Możliwość sczytania danych z rejestratora do komputera przy pomocy oprogramowania

Kod zamówienia: 226-270Pkt 4.e) Monitorowanie temperatury mięsa mrożonego podczas składowania i transportu

Polecane urządzenie
Termometr Therma Elite z Sonda korkociągowa model 133-175 Therma Elitesonda model 133-175
Zakres pomiarowy: -100 ... 1372°C – zakres termometru
-60 ... +250°C – zakres sondy
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność:

±0,4°C ±0,1%

Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 30-60 sekund
Typ czujnika: Termopara typ K, do zamówienia oddzielnie
Sonda korkociągowa model 133-175; Ø=8mm; L=100mm
Obudowa, stopień ochrony: ABS, IP67
Funkcje/cechy:

- Pomiar temperatury mięsa mrożonego z zapamiętywaniem zmierzonej wartości minimalnej i maksymalnej
- Wytrzymała sonda, idealna do pomiarów temperatury mięsa mrożonego
- Obudowa termometru jest przeznaczona do mycia pod bieżącą wodą.
- Zawiera dodatek "Biomaster", który ogranicza rozwój bakterii, szczególnie zalecane ze względów Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

Kod zamówienia: 221-061
Pirometr RayTemp 8 z sondą korkociągową model 133-175 RayTemp 8sonda 133-175
Zakres pomiarowy: -60 ... +500°C – zakres pirometru
-60 ... +250°C – zakres sondy
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: ±2°C lub ±2% - dla pomiaru pirometrem
±1°C lub ±1% dla pomiaru sondą
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 5 sekund dla pomiaru pirometrem
ok. 30-60 sekund dla sondy
Typ czujnika: Detektor podczerwieni dla pirometru
Sonda korkociągowa model 133-175; Ø=8mm; L=100mm
Obudowa, stopień ochrony: ABS
Funkcje/cechy: - Szybki pomiar temperatury powierzchni na podczerwień i możliwość pomiaru wgłąb produktu za pomocą sondy penetracyjnej
- Zapamiętywanie wartości minimalnej i maksymalnej
- Możliwość nastawienia wartości alarmowych
Kod zamówienia: 814-045

Polecane urządzenie
Rejestrator temperatury Saf-T-Log z sondą korkociągową model 133-175 Saf-T-Logsonda 133-175
Zakres pomiarowy: -100 ... 1372°C – zakres termometru
-60 ... +250°C – zakres sondy
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność:

±0,4°C ±0,1%

Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 30-60 sekund
Typ czujnika: Termopara typ K, do zamówienia oddzielnie
Sonda korkociągowa model 133-175; Ø=8mm; L=100mm
Obudowa, stopień ochrony: ABS, IP67

- Ciągła rejestracja i monitorowanie temperatury mięsa zalecane w systemie HACCP
- Wytrzymała sonda, idealna do pomiarów temperatury mięsa mrożonego
- Automatyczna archiwizacja danych i tworzenie raportów
- Możliwość tworzenia listy do 100 produktów spożywczych
- Alarm wizualny przy przekroczeniu nastawionych wartości granicznych (np. wartości granicznych krytycznego punktu kontroli)

Kod zamówienia: 292-701
Rejestrator temperatury z drukarką PTR z sondą korkociągową model 133-175 Rej. temp z drukarką PTRsonda 133-175
Zakres pomiarowy: -39,9 ... +1372°C – zakres termometru
-60 ... +250°C – zakres sondy
Rozdzielczość: 0,1°C
Dokładność: ±0,4°C ±0,1%
Czas ustabilizowania pomiaru: ok. 30-60 sekund
Typ czujnika: Termopara typ K, do zamówienia oddzielnie
Sonda korkociągowa model 133-175; Ø=8mm; L=100mm
Obudowa, stopień ochrony: ABS
Funkcje/cechy: - Pomiar temperatury mięsa mrożonego i wydruk danych w czasie rzeczywistym
- Wytrzymała sonda, idealna do pomiarów temperatury mięsa mrożonego
- Możliwość podłączenia do 4 sond termoparowych rożnego typu do wszystkich mozliwych zastosowań (np. do pomiaru temperatury mięsa,sondy korkociągowej do pmiaru temperatury mięsa mrożonego, sondy do pomiaru temperatury otoczenia itd.)
- Możliwość ustawienia wartości alarmowych MIN i MAX dla każdego kanału
- Mozliwość zczytania danych z rejestratora do komputera przy pomocy oporgramowania
Indeks: 226-270