REGULAMIN/OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady sprzedaży i dostaw towarów pomiędzy MERA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 202, o nr NIP: 5220001984, REGON: 001375995, KRS: 0000063516, zwaną dalej Sprzedającym, a drugą stroną, zwaną dalej Kupującym, który jest:

 1. osobą prawną,
 2. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
 3. osobą fizyczną, zawierającą ze Sprzedającym umowę Sprzedaży, związaną bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez tę osobę.

2. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumentom.

3. Sprzedaż i dostawa następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego, po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych OWS.

5. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostaw, zawieranych z firmą MERA Sp. z o.o. i mają do nich zastosowanie przez cały czas trwania umowy, chyba, że strony wyraźnie postanowiły inaczej.§ 2. OFERTY, ZAMÓWIENIA, POTWIERDZENIA, REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Informacje o produktach, znajdujące się w sklepie internetowym Sprzedającego, nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Warunkiem koniecznym zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Kupującego zamówienia zawierającego dane jednoznacznie określające zamawiany produkt, jego ilość, sposób odbioru towaru, miejsce dostawy, oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru, adres email do potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a także telefon kontaktowy, jeżeli towar ma być dostarczony za pośrednictwem kuriera.

3. Zamówienie musi być złożone pisemnie, listem poleconym, faksem, e-mailem lub poprzez koszyk w sklepie internetowym, albo osobiście w siedzibie Sprzedającego. Aby zamówienie zostało uznane za przyjęte musi nastąpić potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego e-mailem. ”Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” jest wysyłane w ciągu następnych dwóch dni roboczych. W potwierdzeniu tym zawarte są następujące informacje:

 • rodzaj zamówionego towaru,
 • ceny zamówionych towarów,
 • ilość zamówionych towarów,
 • planowany termin dostawy1),
 • sposób i miejsce dostawy,
 • koszty dostawy, o ile nie jest to odbiór osobisty.

4. Przy zakupie poprzez koszyk w sklepie internetowym Kupujący otrzyma od Sprzedającego drogą e-mailową dwa potwierdzenia:

 1. "Potwierdzenie złożenia zamówienia", które jest gwarancją, że wysłane zamówienie dotarło do Sprzedającego i jest wysyłane automatycznie, oraz
 2. ”Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”.

Zamówienie uznaje się za przyjęte, gdy Kupujący otrzyma od Sprzedającego "Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji".

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy stronami.

6. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 anulowanie zamówienia, częściowe lub w całości, może nastąpić do momentu wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przekazania zamówienia do doręczenia/odbioru. Musi być ono dokonane pisemnie, listem poleconym lub e-mailem oraz jednoznacznie określać z czego rezygnuje Kupujący. Możliwość anulowania zamówienia nie dotyczy towaru na zamówienie wg specyfikacji Kupującego, ani zrealizowanych usług.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy jego realizacja będzie niemożliwa z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego. O tym fakcie niezwłocznie zostanie powiadomiony Kupujący wraz z podaniem przyczyny odmowy.§ 3. ZWROTY

1. Sprzedający, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, dopuszcza zwrot towaru przez Kupującego tylko w przypadku, gdy:

 1. dostawa towarów jest niezgodna z zamówieniem lub umową,
 2. kupujący chce wymienić towar na inny - ostateczną decyzję, czy jest to w danym przypadku możliwe podejmuje Sprzedający.

2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko wówczas, gdy jest dostarczony w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzonym, niezabrudzony, nie był używany i jest kompletny.

3. W przypadku uznania zwrotu przez Sprzedającego, Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca.

4. Jeśli Kupujący prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a umowa sprzedaży zostanie zawarta na odległość i nie ma dla niego charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru. Z uprawnienia tego wyłączone są towary na zamówienie wg specyfikacji Kupującego, oraz zrealizowane usługi, jak np. wzorcowanie.

5. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Kupujący zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W przypadku złożenia takiego oświadczenia za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedającego, Sprzedający potwierdzi otrzymanie oświadczenia od Kupującego bez zbędnej zwłoki.

6. Zwrot towaru na podstawie uprawnienia o którym mowa w ust. 4 musi nastąpić w przeciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7. W każdym przypadku Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.§ 4. TERMINY DOSTAWY

1. Zamówienie uważa się za zrealizowane w przypadku gdy:

 1. w określonym terminie, zgodnie z zamówieniem lub umową, przesyłka zostanie wydana przez spedytora, któremu Sprzedawca zlecił dostawę do Kupującego,
 2. w określonym terminie, zgodnie z zamówieniem lub umową, Kupujący osobiście odbierze przesyłkę.

2. Jeżeli strony wyrażają zgodę, realizacja zamówienia lub umowy może być dokonana w częściach.

3. W przypadku przewidywanego opóźnienia lub wystąpienia takiego opóźnienia dostawy, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o tym fakcie, jego przyczynach i nowym przewidywanym terminie dostawy. Strony ustalają w formie pisemnej dalsze kroki postępowania.

4. W przypadku zamówienia towaru a następnie zaniechania odbioru przez Kupującego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4, Sprzedający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 50%, a w przypadku towaru sprowadzanego od dostawcy specjalnie na zamówienie Kupującego - 100% wartości towaru brutto, chyba, że strony pisemnie uzgodniły inaczej. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczone będą w poczet kary umownej.§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Faktury wystawione przez Sprzedającego z tytułu dokonanej sprzedaży są płatne przelewem, gotówką lub za pobraniem w zależności od uzgodnień pomiędzy Sprzedającym i Kupującym w terminie wskazanym na fakturze bez jakichkolwiek odliczeń. Opłaty bankowe obciążają Kupującego.

2. W przypadku opóźnienia płatności przez Kupującego, Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości.

3. Jeżeli Kupujący zalega z płatnością, Sprzedający jest upoważniony do wszczęcia postępowania windykacyjnego za niezapłacony towar.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania przedpłaty, udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.

5. Sprzedający może udzielić Kupującemu prawa do płatności z odroczonym terminem tzn. kredytu kupieckiego. Zgoda na kredyt kupiecki, ustalenie wysokości kredytu i terminów płatności może nastąpić pomiędzy stronami tylko pisemnie, z tym zastrzeżeniem, że kredyt kupiecki może być udzielony Kupującemu od drugiego zamówienia. Przy pierwszym zamówieniu obowiązuje płatność gotówką, przedpłata lub płatność za pobraniem.

6. Kupujący chcąc uzyskać kredyt kupiecki zobowiązany jest dostarczyć na prośbę Sprzedającego aktualne dokumenty takie jak:

 1. dokument rejestrowy (odpis aktualny z KRS, wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) i dokument nadania nr statystycznego REGON,
 2. dokument nadania numer NIP, oraz
 3. upoważnienie do zaciągania przez Kupującego zobowiązań przekraczających dwukrotność kapitału zakładowego (art. 230 KSH) o ile istnieje taka konieczność ze względu na wysokość kredytu.

Sprzedający może ponadto, w szczególnych przypadkach (np. kredytu o dużej wysokości) żądać dostarczenia przez Kupującego:

 1. sprawozdania finansowego składanego (raz w roku) do sądu rejestrowego,
 2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkiem oraz
 3. zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi.

7. W przypadku nieterminowej płatności przez Kupującego, Sprzedający ma prawo cofnąć decyzję o przyznaniu kredytu kupieckiego.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo sprzedaży przysługujących mu wobec Kupującego należności wynikających ze złożonych zamówień i realizacji umowy.

9. Przy sprzedaży przez sklep internetowy płatność za towary następuje w formie:

 1. przedpłaty przelewem na konto Sprzedającego na podstawie faktury proforma przesłanej Kupującemu e-mailem,
 2. płatności internetowej (w tym kartą płatniczą) za pomocą systemu Przelewy24,
 3. płatności przy odbiorze od kuriera (płatność za pobraniem),
 4. płatności przy odbiorze z paczkomatu (płatność za pobraniem).

W przypadku formy określonej w pkt. a realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedającego. W przypadku formy określonej w pkt. b realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu wpłaty w systemie Przelewy24. W przypadku formy określonej w pkt. c należność od Kupującego pobiera kurier w momencie dostawy towaru. W przypadku formy określonej w pkt. d Kupujący dokonuje zapłaty za pomocą jednego ze sposobów płatności oferowanych przez operatora paczkomatu.

10. Operatorem płatności internetowej i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

11. Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.§ 6. CENY

1. Ceny podane w ofertach są wiążące w okresie ważności oferty. W przypadku sprzedaży poprzez koszyk w sklepie internetowym, wiążące ceny są podane w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji”.

2. O ile nie podano inaczej, ceny towarów podawane w ofertach i w sklepie internetowym oraz w potwierdzeniu zamówienia są rozumiane jako ceny netto i nie obejmują VAT i kosztów dostawy.

3. Koszty dostawy do Kupującego obciążają Kupującego, chyba, że strony ustalą inaczej.

4. Udzielane przez Sprzedającego rabaty/upusty wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie: listem, e-mailem i mają zastosowanie do danej transakcji handlowej, chyba, że strony ustalą inaczej.

5. Jeżeli w przypadku dostawy krajowej cena w ofercie podana jest w EUR lub innej walucie, to będzie ona przeliczona na PLN według kursu sprzedaży w banku NBP w dniu sprzedaży towaru.

6. W przypadku umów długoterminowych, gdy kursy walut wzrosną o więcej niż 5% lub wystąpienia innych okoliczności powodujących wzrost cen, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedający ma prawo do zmiany ceny sprzedaży.§ 7. ZASTRZEŻENIA PRAWA WŁASNOŚCI

1. Do momentu pełnego uregulowania płatności przez Kupującego, towar pozostaje własnością Sprzedającego.

2. W przypadku gdy Kupujący nie zapłacił całej należności za dostarczony towar, towar pozostaje nadal własnością Sprzedającego nawet, gdy Kupujący dokonał jego obróbki i przeróbki oraz połączenia z innymi elementami.§ 8. GWARANCJA

1. Gwarancja jest udzielana na każde sprzedane urządzenie, system oraz wykonaną usługę.

2. O ile nie zostało to określonej inaczej w innym dokumencie (na piśmie), okres gwarancji na oferowane przez Sprzedającego towary wynosi 12 (dwanaście) miesięcy, za wyjątkiem akumulatorów, niektórych sond  (np. elektrod pH) czy materiałów zużywalnych, które mogą mieć krótszy okres gwarancji.

3. W przypadku niektórych towarów udzielana gwarancja jest gwarancja producenta i wszelkie reklamacje ich dotyczące należy kierować bezpośrednio do serwisu producenta. Podstawą do reklamacji jest w takiej sytuacji oryginalny dokument gwarancji producenta, dostarczony wraz z z przyrządem.§ 9. REKLAMACJE

1. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

3. Jeżeli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza niezgodność z dokumentem dostawy, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru, powiadomić pisemnie Sprzedającego (na formularzu reklamacyjnym znajdującym się w serwisie internetowym). Zawiadomienie powinno w sposób szczegółowy opisywać wadę. Jeżeli Kupujący nie zgłosi w powyższym terminie zastrzeżeń do dostarczonego towaru, dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze i nie obejmuje np. uszkodzeń mechanicznych powstałych po wydaniu towaru Kupującemu.

4. O ile nie reguluje tego odrębna umowa, reklamowany towar musi być dostarczony do siedziby Sprzedającego na koszt Kupującego, zaś koszty przesyłki po naprawie ponosi Sprzedający, za wyjątkiem przypadków opisanych w § 9. ust. 12.

5. Warunkiem przyjęcia reklamowanego towaru jest brak uszkodzeń mechanicznych oraz brak śladów przetworzenia, lub brak ich związku z przedmiotem reklamacji. Reklamowany towar nie może być również zabrudzony.

6. Przesłanie reklamowanego towaru musi być poprzedzone zawiadomieniem Sprzedającego na formularzu reklamacyjnym znajdującym się w serwisie internetowym Sprzedającego. Podstawą przyjęcia towaru jest faktura VAT lub karta gwarancyjna. O ile nie jest to uregulowane odrębną umową, złożenie reklamacji w innej formie nie będzie przez Sprzedającego przyjmowane.

7. Sprzedający zobowiązuje się usunąć wadę lub wymienić zakupiony towar na wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 6 tygodni od momentu dostarczenia urządzenia do Sprzedającego. W przypadku niedostarczenia towaru wolnego od wad w/w terminie z winy Sprzedającego (patrz: § 9. Siła wyższa), Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części obejmującej towar wadliwy, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

8. Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy produkt został niewłaściwie zastosowany i eksploatowany lub przetworzony przez Kupującego, o ile przetworzenie to mogło mieć związek z podstawą reklamacji.

9. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy spedycyjnej protokółu reklamacyjnego.

11. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, którego zasadność nie została potwierdzona przez serwis, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami niedotyczącymi prac własnego serwisu (np. koszt sprawdzenia produktu przez producenta, transport), o ile takie powstaną.

12. W przypadku kwestionowania przez Kupującego dokładności przyrządu, zostanie on poddany wzorcowaniu w laboratorium wzorcującym. W sytuacji, gdy wynik badań potwierdzi zastrzeżenia Kupującego, koszty wzorcowania poniesie Sprzedający i przyrząd zostanie wymieniony na nowy lub naprawiony. Natomiast w przypadku, gdy wyniki badań potwierdzą prawidłowość wskazań, koszty wzorcowania oraz koszty o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu mogą obciążyć Kupującego.§ 10. PRZEJĘCIE RYZYKA

1. Na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia z chwilą wydania towaru Kupującemu.§ 11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi ani za szkody powstałe w wyniku przetworzenia towaru przez Kupującego lub osoby trzecie, a także w wyniku niezachowania zaleceń instrukcji użytkowania.

2. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez Kupującego strat lub utraconych przez Kupującego korzyści wynikających z uszkodzenia urządzenia.

3. Odpowiedzialność Sprzedającego dotycząca każdego roszczenia lub sumy roszczeń powstałych z któregokolwiek działania nie może przekraczać wartości towarów, które są przedmiotem sprzedaży lub działania dającego powód wniesienia roszczenia lub roszczeń.§ 12. SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku wystąpienia okoliczności za które Sprzedający i Kupujący nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności:

 1. zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki i lokauty, awarie fabryki lub urządzeń, wypadki, nieosiągalność lub niedostateczna ilość materiałów lub energii,
 2. zagrożenia lokalne lub narodowe, wojny,
 3. międzynarodowe spory handlowe,
 4. zastosowanie się do żądań władz lokalnych lub narodowych,
 5. klęski żywiołowe, epidemie lub kataklizmy

dostawa lub serwis mogą być opóźnione lub zatrzymane do czasu ustania tych okoliczności. O wystąpieniu takich okoliczności oraz o opóźnieniu lub zatrzymaniu dostaw z tego powodu, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego.§ 13. INFORMACJA O PRODUKTACH

1. Wszelkie informacje dotyczące dostarczanych produktów znajdujące się w serwisie internetowym oraz zawarte w katalogach, prospektach i innych materiałach reklamowych przedstawianych przez Sprzedającego, wynikają z jego najlepszej wiedzy. Sprzedający zastrzega możliwość wystąpienia w tych materiałach błędów i pomyłek.

2. Doradztwo dotyczące zastosowań jest realizowane według najlepszego stanu wiedzy Sprzedającego. Nie zwalnia to jednak Kupującego od konieczności sprawdzenia przydatności tych porad dla każdego konkretnego przypadku.§ 14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Do Ogólnych Warunków Sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

2. Ewentualny spór wynikający na tle niniejszych OWS, po wyczerpaniu możliwości jego polubownego rozwiązania, strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

3. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych zapisów OWS pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia, zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienia skuteczne zastępujące postanowienia nieskuteczne.§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej umowy pomiędzy Sprzedającym i Kupującym na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedającego.

2. Polityka Sprzedającego w zakresie ochrony danych osobowych jest przedstawiona w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie serwisu internetowego Sprzedającego.

1) W przypadku wymaganej przedpłaty, termin dostawy wydłuża się automatycznie o czas do zaksięgowania płatności za zamówiony towar na koncie Sprzedającego.

  Strona używa plików cookies.