Terminy dostaw

1. Realizację zamówienia uważa się za dokonaną w przypadku gdy:

 • w określonym terminie, zgodnie z zamówieniem, przesyłka zostanie odebrana przez spedytora,
 • w określonym terminie, zgodnie z zamówieniem, Kupujący osobiście odbierze przesyłkę.

2. Jeżeli Kupujący wyraża zgodę, realizacja zamówienia może być dokonana w częściach.

3. W przypadku przewidywanego opóźnienia lub wystąpienia takiego opóźnienia dostawy, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o tym fakcie, jego przyczynach i możliwym terminie dostawy. Strony ustalają w formie pisemnej: listem poleconym, mailem lub faksem dalsze kroki postępowania.

4. W przypadku zamówienia towaru a następnie zaniechania odbioru przez Kupującego, Sprzedający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 50% wartości towaru brutto, chyba, że strony pisemnie: listem poleconym, e-mailem lub faksem uzgodniły inaczej. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczone będą w poczet kary umownej.

Warunki płatności

1. Faktury wystawione przez Sprzedającego z tytułu dokonanej sprzedaży są płatne przelewem, gotówką lub za pobraniem w zależności od uzgodnień pomiędzy Sprzedającym i Kupującym w terminie wskazanym na fakturze bez jakichkolwiek odliczeń. Opłaty bankowe obciążają Kupującego.

2. W przypadku opóźnienia płatności przez Kupującego, Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości.

3. Jeżeli Kupujący zalega z płatnością, Sprzedający jest upoważniony do wszczęcia postępowania windykacyjnego za niezapłacony towar.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania przedpłaty, udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.

5. Sprzedający może udzielić Kupującemu prawa do płatności z odroczonym terminem tzn. kredytu kupieckiego. Zgoda na kredyt kupiecki, ustalenie wysokości kredytu i terminów płatności może nastąpić pomiędzy stronami tylko pisemnie: listem poleconym, mailem lub faksem. Z tym zastrzeżeniem, że kredyt kupiecki może być udzielony Kupującemu, od drugiego zamówienia. Przy pierwszym zamówieniu obowiązuje zasada płatności gotówką, przedpłata lub za pobraniem. Nie dotyczy to klientów sfery budżetowej.

6. Kupujący chcąc uzyskać kredyt kupiecki zobowiązany jest dostarczyć na prośbę Sprzedającego aktualne dokumenty takie jak:

 • dokument rejestrowy (odpis aktualny z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej) i dokument nadania nr statystycznego “Regon”,
 • numer NIP,
 • oraz – jeżeli istnieje taka konieczność ze względu na wysokość kredytu upoważnienie do zaciągania przez Kupującego zobowiązań przekraczających dwu-krotność kapitału zakładowego (art 230 KSH).

6.2. Sprzedający może ponadto, w sytuacjach szczególnych (np. wysokość kredytu) żądać dostarczenia przez Kupującego:

 • sprawozdania finansowego składanego (raz w roku) do sądu rejestrowego F01 lub CIT8,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkiem oraz zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi.

7. W przypadku nieterminowej płatności przez Kupującego, Sprzedający ma prawo cofnąć decyzję o przyznaniu kredytu kupieckiego.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo sprzedaży przysługujących mu wobec Kupującego należności wynikających ze złożonych zamówień i realizacji umowy.

9. Tytułem zabezpieczenia majątkowego Sprzedający ma prawo żądać wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

10. Przy sprzedaży przez sklep internetowy płatność za towary następuje w formie:

 • przedpłaty przelewem na konto Sprzedającego na podstawie faktury proforma przesłanej Kupującemu e-mailem lu faksem,
 • płatności przy odbiorze osobistym lub odbiorze od kuriera (płatność za pobraniem).
  • W przypadku formy określonej w pkt a. realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu środków na konto Sprzedającego,
  • W przypadku formy określonej w pkt b. należność od Kupującego pobiera kurier w momencie dostawy towaru bądź Kupujący sam płaci za towar w siedzibie Sprzedającego. Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

  Strona używa plików cookies.