A

Amperomierz

to przyrząd do pomiaru prądu w amperach. Włączany jest szeregowo w obwód elektryczny.

Anenometr

to przyrząd służący do mierzenia prędkości ruchu gazów i cieczy, a zwłaszcza wiatru. Najpopularniejszymi typami są anemometry wiatraczkowe oraz anemometry termiczne, a także anemometry ultradźwiękowe wykorzystywane w zastosowaniach profesjonalnych. Przepływ powietrza jest najczęściej wykazywany w jednostkach: m/s, km/h, fpm, mph, knots. Anemometry znajdują zastosowanie w pomiarach na kratkach wentylacyjnych i są niezbędne podczas pracy kominiarzy, spółdzielni budowlanych oraz inspektorów budowlanych.

B

Błąd pomiaru

to różnica między wynikiem pomiaru a wartością prawdziwą wielkości mierzonej (różnica pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowanego a wskazaniem wzorca pomiarowego).

D

Dalmierz laserowy

to przyrząd do określania odległości od nieprzezroczystego obiektu za pomocą lasera. Pomiar odległości polega na wysłaniu promienia lasera w kierunku obiektu i zmierzeniu czasu po jakim odbity promień powróci do urządzenia. Na podstawie tego czasu obliczana jest odległość od obiektu. Dalmierze laserowe służą do precyzyjnego określania odległości wewnątrz pomieszczeń i na placach budowy z dokładnością maksymalnie kilku milimetrów. Wynik wskazywanych jest najczęściej w metrach, stopach i calach w zależności od preferencji użytkownika.

Działka elementarna przyrządu

to wartość różnicy między wartościami odpowiadającymi dwóm sąsiednim wskazaniom podziałki przy wskazaniu analogowym lub różnicy między wartościami dwóch kolejnych wskazań przy wskazaniu cyfrowym.

G

Grubościomierz

to przyrząd pomiarowy służący do bezinwazyjnego badania grubości materiałów za pomocą fal ultradźwiękowych. Grubościomierze powłok sa najczęściej wykorzystywane przy pomiarach grubości powłok lakierniczych, znajdują zastosowanie w lakierniach samochodowych, a także w sprawach konsumenckich np. przy zakupie samochodu. Pomiar wskazywany jest w jednostkach µm (mikrometry).

H

Higrometr

to przyrząd pomiarowy służący do wyznaczania poziomu wilgotności (najczęściej higrometry wskazują także temperaturę). Istnieje wiele modeli higrometrów, począwszy od prostych urządzeń stacjonarnych, poprzez higrometry inspekcyjne, które mogą być wykorzystywane np. przez inspektorów budowlanych, aż po zaawansowane systemy pomiarowe wilgotności, które doskonale sprawdzają się w laboratorium. Higrometry często wyposażone są w dodatkowe funkcje takie jak np. pomiar ciśnienia lub automatyczne wyznaczanie punktu rosy. wilgotność określana jest w przedziale procentowym od 0 do 100%. Dla uproszczenia można przyjąć, ze wilgotność względna równa 0% oznacza powietrze suche, natomiast równa 100% oznacza powietrze całkowicie nasycone para wodną.

K

Kamera termowizyjna

to urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury. W jej wnętrzu zamontowany jest detektor promieniowania składający się z tysięcy czujników. Każdy z nich działa niezależnie, ale po złożeniu ich odczytów można uzyskać obraz termowizyjny. Wykorzystuje się go m.in. w monitoringu (do obserwacji w nocy i trudnych warunkach atmosferycznych), medycynie, budownictwie, energetyce i przemyśle.

Kolorymetr

to przyrząd optyczny do wykonywania pomiaru barwy badanego roztworu tzw. pomiarów kolorymetrycznych. Pomiar polega na określeniu stężenia substancji poprzez pomiar względnej absorpcji światła w stosunku do znanego stężenia substancji. W kolorymetrii wizualnej zwykle źródłem światła jest naturalne lub sztuczne białe światło, a oznaczeń dokonuje się zwykle za pomocą prostego przyrządu zwanego kolorymetrem lub komparatorem kolorów. Gdy oko zostaje zastąpione ogniwem fotoelektrycznym, przyrząd jest nazywany kolorymetrem fotoelektrycznym.

M

Manometr

to urządzenie do pomiaru ciśnienia gazów lub cieczy w przewodach i rurociągach. Wyróżniamy m.in. manometry: absolutne (wskazujące ciśnienie w odniesieniu do próżni), względne (ciśnienie względem ciśnienia otoczenia), różnicowe (pokazujące różnicę między dwoma dowolnymi ciśnieniami).

Mętnościomierz

to urządzenie składające się z systemu optycznego, lamp, soczewek, szczelin skupiających światło oraz detektorów. Zmętnienie jest właściwością optyczną, która powoduje, że światło jest rozpraszane i pochłaniane, a nie przenoszone. Rozpraszanie światła jest głównie spowodowane obecnością zawieszonych ciał stałych czy zanieczyszczeń. Im wyższe zmętnienie, tym większa ilość rozproszonego światła.

Multimetr

to przyrząd pomiarowy, zawierający zintegrowane moduły do pomiaru różnych wielkości fizycznych. Najważniejszymi z nich jest napięcie, prąd oraz rezystancja. Bardzo często można również spotkać tester ciągłości obwodu (wydaje dźwięk, gdy zewrze się obie sondy multimetru) oraz tester tranzystorów. W niektórych modelach jest do dyspozycji pomiar pojemności kondensatorów, pomiar temperatury za pomocą termopary, pomiar indukcyjności, a nawet częstotliwości.

P

ph-metr

to w istocie miernik potencjału, w którym pH ustala się na podstawie pomiaru siły elektromotorycznej (SEM) ogniwa utworzonego z elektrody wskaźnikowej (zanurzonej w roztworze badanym) i elektrody porównawczej (zanurzonej w roztworze wzorcowym o znanym pH). Ogniwa te są zwykle połączone z elektronicznym woltomierzem o dużej czułości, którym automatycznie przelicza zmierzona SEM ogniwa na skale pH, zgodnie z dostosowanym do warunków pomiaru równaniem Nernsta.

Pirometr

to rodzaj termometru służący do pomiaru bezdotykowego. Wszystkie ciała o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego emitują promieniowanie podczerwone. Pirometry mierzą te promieniowanie i na jego podstawie obliczają rzeczywistą punktową temperaturę obiektu.

R

Refraktometr

to urządzenie wykonujące pomiary na podstawie współczynnika załamania próbki. Współczynnik załamania jest miarą zachowania światła przechodzącego przez próbkę. W zależności od składu próbki światło załamuje się i odbija w różny sposób. Mierząc tę aktywność za pomocą liniowego czujnika obrazu, współczynnik refrakcji próbki można ocenić i wykorzystać do określenia jej właściwości fizycznych, takich jak stężenie i gęstość. Oprócz linowego czujnika obrazu wykorzystuje światło LED, pryzmat i soczewkę, aby umożliwić pomiar.

Rozdzielczość

to najmniejszy przyrost wartości mierzonej, który można odczytać na skali (wyświetlaczu) przyrządu. Dla przyrządów analogowych będzie to najmniejsza wartość przesunięcia wskazówki zauważona przez odczytującego wynik. Natomiast dla przyrządów z wyświetlaczem cyfrowym rozdzielczość odpowiada najmniejszemu rzędowi wielkości jaka może być odczytana z wyświetlacza np.: dla wyświetlanej wartości 0,123 rozdzielczość to 0,001.

T

Tachometr

to urządzenie wykorzystywane do mierzenia prędkości obrotowej elementu maszyny np. wału, wiatraka itp.

Termometr

to przyrząd pomiarowy służący do określania temperatury otoczenia, materiałów, cieczy oraz dowolnych produktów. Występuje wiele rodzajów termometrów począwszy od cieczowych, aż po zaawansowane i precyzyjne termometry elektroniczne. Termometry do pomiaru temperatury otoczenia posiadają zazwyczaj wbudowany czujnik temperatury, natomiast termometry do zastosowań przemysłowych posiadają zazwyczaj wymienną sondę temperatury, która może zostać dobrana idealnie pod potrzeby danego użytkownika (pod względem zakresu pomiarowego, konstrukcji elementu pomiarowego itp.). Najpopularniejszym i najbardziej uniwersalnym typem termometru jest termometr z sondą termoparową. Jednostkami w których wskazywany jest wynik są najczęściej °C (stopnie Celsjusza) oraz °F (stopnie Fahrenheita).

Titrator

to urządzenie umożliwiające automatyzacje miareczkowania, przeważnie potencjometrycznego. Polega na pomiarze zmian napięcia elektrycznego generowanego przez ogniwo złożone z elektrody wskaźnikowej i elektrody odniesienia w funkcji objętości dodanego titranta.

Tlenomierz

to urządzenie mierzące ilość tlenu rozpuszczonego w cieczy. Najczęściej pomiary wykonuje się w wodzie przy użyciu sondy i miernika, który wykorzystuje prawo Henry'ego. Prawo mówi, że cząstkowe ciśnienie lotnego składnika roztworu jest wprost proporcjonalnego do jego ilości w tym roztworze.

W

Wartość prawdziwa wielkości mierzonej

jest to rzeczywista wartość wielkości mierzonej. W przypadku wzorcowania przyrządów pomiarowych, za wartość rzeczywistą wielkości mierzonej przyjmuje się wartość wskazaną przez wzorzec pomiarowy.

Wynik pomiaru

to wartość przypisana wielkości mierzonej, uzyskana droga pomiaru.

  Strona używa plików cookies.