Masz własny przyrząd do wzorcowania? Poniżej wybierz rodzaj wzorcowania, złóż na nie zamówienie, a potem pobierz, wypełnij i wyślij formularz wzorcowania.

Nasza firma posiada własne nieakredytowane laboratorium pomiarowe, które świadczy usługi wzorcowania następujących urządzeń:

 • termometry elektroniczne i rejestratory temperatury,
 • higrometry i rejestratory wilgotności i temperatury powietrza,
 • pirometry,
 • decybelomierze.

Posiadana przez nas aparatura laboratoryjna oraz okresowo walidowane wzorce pomiarowe pozwalają na wiarygodne sprawdzenie wyżej wymienionych urządzeń w następujących przedziałach:

 • termometry i rejestratory temperatury (pomiar temperatury powietrza): -25 ... +100°C,
 • termometry i rejestratory temperatury z sondami zanurzeniowymi (pomiar temperatury cieczy): -50 ... +200°C,
 • higrometry i rejestratory wilgotności i temperatury (dla temperatur z zakresu +15 ... +60°C): 30 ... 70%RH,
 • pirometry : +25 ... +350°C,
 • decybelomierze: punkty wzorcowania to 94 dB i 114 dB.

Nasza firma prowadzi również wzorcowanie urządzeń w jednostkach posiadających akredytację PCA (dodatkowo anemometrów, barometrów, tachometrów, pH-metrów, konduktometrów i stacji meteorologicznych) oraz luksomierzy bez akredytacji.

Zakresy wzorcowań bez akredytacji

WZORCOWANIE W LABORATORIUM BEZ AKREDYTACJI PCA
Wielkość metrologiczna Usługa Punkty standardowe / Zakres Zamów
TEMPERATURA Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w 3 punktach standardowych -25°C, 0°C, 25°C
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w 3 dowolnych punktach z zakresu -25 ÷ 100°C - temperatura powietrza -40 ÷ 150°C - temperatura cieczy
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w dodatkowym punkcie z zakresu -25 ÷ 100°C - temperatura powietrza -40 ÷ 150°C - temperatura cieczy -50°C ÷ 200°C - temperatura cieczy
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury (2-kanałowego) w 3 punktach standardowych -25°C, 0°C, 25°C
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury (2-kanałowego) w 3 dowolnych punktach z zakresu -25 ÷ 100°C - temperatura powietrza, -25 ÷ 140°C - temperatura cieczy Na zapytanie
Wzorcowanie pirometru w 3 punktach standardowych 25°C, 90°C, 166°C
Wzorcowanie pirometru w 3 dowolnych punktach z zakresu 25 ÷ 350°C
-15 ÷ 120°C Na zapytanie
Wzorcowanie pirometru w dodatkowym punkcie z zakresu 25 ÷ 350°C; -15 ÷ 120°C Na zapytanie
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w 5 punktach standardowych (15°C,50%), (25°C,30%), (25°C,50%), (25°C,70%), (35°C, 50%)
Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w 5 dowolnych punktach (15 ÷ 25°C); (50 ÷ 70%) i (25 ÷ 60°C); (30 ÷ 70%)
Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w dowolnym punkcie (15 ÷ 25°C); (50 ÷ 70%) i (25 ÷ 60°C); (30 ÷ 70%)
DŹWIĘK Wzorcowanie decybelomierza w 2 punktach standardowych 94 i 114 dB
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA Wzorcowanie luksomierza w 5 punktach standardowych 100 lx, 200 lx, 500 lx, 1000 lx, 3000 lx
ILOŚC OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH Sprawdzenie deszczomierza dla testowej objętości wody Na zapytanie Na zapytanie
Odpis świadectwa wzorcowania

Zakresy wzorcowań z akredytacją

WZORCOWANIE W LABORATORIUM Z AKREDYTACJĄ PCA
Wielkość metrologiczna Usługa Punkty standardowe / Zakres Zamów
TEMPERATURA Wzorcowanie termometru elektronicznego, szklanego lub rejestratora temperatury w 3 dowolnych punktach z zakresu -30 ÷ 80°C - temperatura powietrza;
-50 ÷ 200°C - temperatura cieczy;
-30 ÷ 200°C - termometr szklany
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w dodatkowym punkcie z zakresu -30 ÷ 80°C - temperatura powietrza;
-50 ÷ 200°C - temperatura cieczy
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w punkcie / punktach z zakresu -196°C ÷ 0°C;
-18°C ÷ 1200°C
Wzorcowanie pirometru w 3 dowolnych punktach z zakresu -15 ÷ 500°C
Wzorcowanie pirometru w 3 dowolnych punktach z zakresu -18 ÷ 1700°C
Wzorcowanie pirometru w dodatkowym punkcie z zakresu -15 ÷ 500°C Na zapytanie
-18 ÷ 1700°C
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w 5 punktach standardowych (15°C,50%), (25°C,30%), (25°C,50%), (25°C,70%), (35°C, 50%)
Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w 5 punktach standardowych (20°C,50%), (25°C,30%), (25°C,50%), (25°C,70%), (40°C, 50%)
Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w 5 dowolnych punktach (10 ÷ 40°C); (10 ÷ 95%)
Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w punkcie z zakresu (10 ÷ 40°C); (10 ÷ 95%)
Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w punkcie z zakresu (41 ÷ 60°C); (10 ÷ 95%)
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA Wzorcowanie tachometru w 10 punktach z zakresu 10 obr/min do 60000 obr/min – czujnik optyczny
10 obr/min do 16000 obr/min – czujnik mechaniczny
PRZEPŁYW POWIETRZA Wzorcowanie anemometru/ wiatromierza w 8 punktach z zakresu 0,15 ÷ 40 m/s
POMIAR pH Wzorcowanie pehametru / elektrody pH – metrycznej 1 ÷ 10 pH
PRZEWODNOŚĆ ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW Wzorcowanie konduktometru / czujnika konduktometrycznego (0,10 ÷ 115) mS/cm
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE Wzorcowanie barometru w 6 punktach standardowych 950, 970, 990, 1010, 1030, 1050 hPa
Wzorcowanie barometru w 6 dowolnych punktach z zakresu 400 ÷ 1400 hPa
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ + CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE Wzorcowanie termohigrobarometru lub stacji meteorologicznej w punktach standardowych temperatury i wilgotności oraz w 6 punktach standardowych ciśnienia (950, 970, 990, 1010, 1030, 1050 hPa) – ciśnienie;
(15°C,50%), (25°C,30%), (25°C,50%), (25°C,70%), (35°C, 50%) - temperatura i wilgotność
Wzorcowanie termohigrobarometru lub stacji meteorologicznej w 5 dowolnych punktach temperatury i wilgotności oraz w 6 dowolnych punktach ciśnienia 400 ÷ 1400 hPa Na zapytanie
(10 ÷ 40°C); (10 ÷ 95%)

Co to jest wzorcowanie, kalibracja?

Wzorcowanie inaczej kalibracja – to zbiór czynności mających na celu sprawdzenie właściwości metrologicznych danego przyrządu. Wzorcowanie polega na porównaniu w ustalonych warunkach (w konkretnych punktach wzorcowania) wskazań sprawdzanego przyrządu z wskazaniami odpowiedniego wzorca pomiarowego. Na podstawie wyników badań uzyskanych podczas wzorcowania dla sprawdzanego przyrządu wystawiany jest dokument zwany świadectwem wzorcowania.

Co to jest świadectwo wzorcowania?

Świadectwo wzorcowania to dokument, który potwierdza, że przyrząd został poddany wzorcowaniu oraz przedstawia relacje pomiędzy wskazaniami wzorca pomiarowego a wskazaniami wzorcowanego przyrządu. Relacja ta (błędy wskazań) pozwala użytkownikowi na określenie wiarygodności i użyteczności pomiarów uzyskanych danym urządzeniem. Potocznie stosuje się także określenia świadectwo kalibracji, certyfikat kalibracji, certyfikat wzorcowania, świadectwo sprawdzenia. Świadectwo wzorcowania powinno być wystawione zgodnie z wzorem zalecanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) [link do wzoru świadectwa wzorcowania]Świadectwo wzorcowania powinno zawierać najważniejsze informacje takie jak: przedmiot wzorcowania, zgłaszającego, użytkownika, metodę wzorcowania, warunki środowiskowe, deklarację spójności pomiarowej ( właściwość pomiaru lub wzorca jednostki miary polegająca na tym, że można go powiązać z określonymi odniesieniami, na ogół z wzorcami państwowymi lub międzynarodowymi jednostkami miary, za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha porównań, z których wszystkie mają określone niepewności. Zachowanie spójności pomiarowej jest warunkiem jednoznaczności wyników pomiarów, umożliwiającym ich wzajemne porównanie.) oraz wyniki pomiarów.

Co to jest przyrząd wzorcowy?

Przyrząd wzorcowy jest to przyrząd, który został wywzorcowany i posiada świadectwo wzorcowania. Przykładowo wywzorcowany termometr wraz świadectwem wzorcowania można uznać za termometr wzorcowy. Przyrząd wzorcowy musi posiadać rozdzielczość wskazań i dokładność pomiaru nie gorszą niż przyrządy, które będą przy jego pomocy sprawdzane.

Czy wzorcowanie jest obowiązkowe? Kiedy trzeba wykonywać wzorcowanie?

Wzorcowanie powinno być przeprowadzane wszędzie tam, gdzie wykonywane pomiary mają wpływ na życie i zdrowie człowieka. W związku z tym wzorcowane powinny być przyrządy przeznaczone do:

 • kontroli i monitorowania parametrów w lodówkach, zamrażarkach, cieplarkach, suszarkach, autoklawach, sterylizatorach, piecach, komorach klimatycznych,

 • kontroli procesów i otoczenia w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

 • monitorowania temperatury i wilgotności w chłodniach, mroźniach, magazynach do przechowywania leków i żywności.

 • monitorowanie temperatury w środkach transportu produktów spożywczych i farmaceutycznych.

Ponadto konieczność wzorcowania przyrządów określają niektóre normy, systemy zarządzania i przepisy prawne takie jak:

 • GMP (ang. Good Manufacturing Practice) – zbiór standardów bądz zasad związanych z Dobrą Praktyką Wytwarzania, stosowaną w szczególności w przemyśle farmaceutycznym, medycznym i spożywczym, opublikowany przez organizacje takie jak Food and drug Administration (FDA), Health Canada, World Health Organization (WHO) i inne, np.

  • Regulacja FDA 21 CFR część 820 - Good Manufacturing Practice for medical devices, podrozdział D, sekcja 820.61 – Measurement equipment

   Cyt: "All production and quality assurance measurement equipment, such as mechanical, automated, or electronic equipment, shall be suitable for its intended purposes and shall be capable of producing valid results. Such equipment shall be routinely calibrated, inspected, and checked according to written procedures."

   Tłumaczenie własne: "Całe wyposażenie pomiarowe stosowane do kontroli produkcji oraz zapewnienia jakości, w tym wyposażenie mechaniczne, wyposażenie do automatyzacji oraz wyposażenie elektroniczne, powinno być odpowiednie do zamierzonych celów i pozwalać na uzyskiwanie właściwych wyników. Takie wyposażenie powinno być rutynowo wzorcowane i sprawdzane zgodnie z ustalonymi procedurami."

  • WHO 40-sty Raport Techniczny, aneks 4 - Supplementary guidelines on Good Manufacturing Practices: validation

   Cyt: "7.1 Calibration and verification of equipment, instruments and other devices, as applicable, used in production and quality control should be performed at regular intervals."

   Tłumaczenie własne: "Wzorcowanie i sprawdzanie wyposażenia, przyrządów pomiarowych i innych urządzeń stosowanych w produkcji i kontroli jakości powinno być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu."

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.10.2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2008 nr 184 poz. 1143, z późn. zm.)

   Cyt: "5.3 Kalibracja
   5.30 Wyposażenie do kontroli, ważenia, mierzenia, monitorowania i testowania, krytyczne dla jakości produktów pośrednich i farmaceutycznych substancji czynnych, powinno być kalibrowane zgodnie z pisemnymi procedurami i ustalonym harmonogramem."

 • GLP (ang. Good Laboratory Practice) – zbiór standardów bądz zasad związanych z Dobrą Praktyką Laboratoryjną, opublikowany przez organizacje takie jak Food and drug Administration (FDA), World Health Organization (WHO) i inne, np.

  • Regulacja FDA 21 CFR część 58 - Good Laboratory Practice for nonclinical laboratory studies, podrozdział D, sekcja 58.63 – Maintenance and calibration of equipment

   Cyt: "Equipment used for the generation, measurement, or assessment of data shall be adequately tested, calibrated and/or standardized."

   Tłumaczenie własne: "Wyposażenie stosowane do generowania, mierzenia lub oceny danych powinno być odpowiednio testowane, wzorcowane i/lub standaryzowane."

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1103 ) w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów (odnoszące się do bezpośrednio do zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – GLP).

   Cyt: "Jednostka badawcza zapewnia, że: 2) przyrządy pomiarowe stosowane do badań są okresowo sprawdzane, czyszczone, konserwowane i wzorcowane, zgodnie ze Standardowymi Procedurami Roboczymi, i czynności te są każdorazowo odnotowane."

 • GDP (ang. Good Distribution Practice) – zbiór standardów bądz zasad związanych z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną, np.

  • Wytyczne z dnia 7 marca 2013r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi, odnoszące się do 3 dyrektywy 2001/83/WE

   Cyt: "3.3. Sprzęt używany do kontrolowania lub monitorowania otoczenia, w którym przechowywane są produkty lecznicze, powinien być kalibrowany w określonych odstępach czasu w oparciu o ocenę ryzyka i niezawodności."

 • ISO 22000

  Cyt: "... do zapewnienia ważnych wyników, wyposażenie pomiarowe i metody używane a) powinny być kalibrowane i weryfikowane w zaplanowanych odstępach czasu..."

 • ISO 9001

  Cyt: "7.6 Tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie wiarygodnych wyników, wyposażenie pomiarowe należy wzorcować i/lub sprawdzać w ustalonych odstępach czasu lub przed użyciem w odniesieniu do wzorców jednostek miary powiązanych z międzynarodowymi lub państwowymi wzorcami jednostek miary."

 • ISO 17025

  Cyt: "5.6.1. Całe wyposażenie używane do badań i/lub wzorcowań, w tym wyposażenie do pomiarów pomocniczych (np. warunków środowiskowych), które ma znaczący wpływ na dokładność lub miarodajność wyników badania, wzorcowania lub pobierania próbki powinno być wzorcowane przed oddaniem do użytkowania."

 • ISO 22716 (zawierająca zasady Good Manufacturing Practice powołane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30.11.2009r. dotyczące produktów kosmetycznych.

  Cyt: "5.4.1 Laboratory and production measuring instruments that are important for the quality of the product, should be calibrated regularly."

  Tłumaczenie własne: "Przyrządy pomiarowe stosowane w laboratorium bądź w produkcji, które mają istotny wpływ na jakość produktu powinny być regularnie wzorcowane."

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30.11.2009 roku, dotyczące produktów kosmetycznych, które narzuca na producentów wyrobów kosmetycznych obowiązek produkcji kosmetyków zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi (GMP), Artykuł 8, Dobra praktyka produkcji

  Cyt: "1. Aby zapewnić realizację celów art.1, produkcja produktów kosmetycznych odbywa się zgodnie z dobrą praktyką produkcji."

Jak często wzorcować przyrządy pomiarowe?

Wzorcowanie danego przyrządu pomiarowego należy powtarzać tak długo, jak długo przyrząd znajduje się w użytkowaniu i służy do celów, dla których został wyprodukowany. Obecnie nie istnieją żadne przepisy prawne wyznaczające czasookresy wzorcowań, ani okresy ważności świadectw wzorcowania. Terminy powtórnych wzorcowań powinny być ustalane przez samego użytkownika przyrządu pomiarowego i być zapisane w księdze jakości lub w dokumentach z nią związanych, np. procedurach ogólnych (jeśli stosuje on certyfikowany system zarządzania jakością) lub na podstawie doświadczenia. 

Mimo tych zastrzeżeń – dla celów uproszczonych – przyjmuje się czasem, że dany przyrząd powinien być ponownie wzorcowany nie rzadziej niż raz do roku. Przyrządy przenośne, narażone na wstrząsy, z regulatorami mechanicznymi lub elektrycznymi i intensywnie eksploatowane powinny być wzorcowane częściej, natomiast takie, które nie mają regulacji, są przechowywane w warunkach laboratoryjnych i są rzadko używane zwykle wzorcuje się rzadziej. 

Wyznaczając czasookresy pomiędzy wzorcowaniami można się wspomóc dokumentem ILAC – G24 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”.

Przykładowe wzorcowania dostępne w naszym laboratorium

Lista stron w kategorii Wzorcowanie:

  Strona używa plików cookies.