Polskie przepisy sanitarne dotyczące wody

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z późniejszymi zmianami z dnia 20 kwietnia 2010 r.,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych,
  • Dyrektywa UE nr 98/83/EC z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyżej wymienione dokumenty określają badania i monitorowanie wody, jakie muszą być przeprowadzane na potrzeby zdrowia publicznego.Kontrola przeprowadzana przez podmioty odpowiedzialne za produkcję i dystrybucję wody pitnej

Równolegle do badań jakości wody realizowanych przez instytucje państwowe, podmioty odpowiedzialne za produkcję i dystrybucję wody pitnej również zobowiązane są do stałego nadzoru jakości wody pitnej.

Nadzór obejmuje:

  • Regularną kontrolę parametrów określających jakość wody oraz kontrolę instalacji wodnej,
  • Program testów i badań pod kątem konkretnych zagrożeń stwarzanych przez instalacje,
  • Prowadzenie dokumentacji sanitarnej, w której zawarte są wszystkie informacje odnośnie wyżej wymienionych pomiarów

Kiedy przygotowanie lub dystrybucja wody pitnej wymaga dezynfekcji, podmiot odpowiedzialny za produkcje lub dystrybucję ma obowiązek przeprowadzić serię badań kontrolnych celem potwierdzenia skuteczności procedury i tym samym potwierdzenia, że skażenie zostało wyeliminowane lub zredukowane do minimum.Mierzone parametry, miejsce pomiaru, dopuszczalne wartości

parametry chemiczne i organolept. miejsce analizy dopuszczalne wartości
punkt wdrożenia do dystry-
bucji
dystry-
bucja
Aluminium ogólne (w przypadku używania jako czynnik flokulacyjny) ≤200 µg/l
Jon amonowy (NH4+) ≤0,5 mg/l
Wygląd, barwa, zapach, smak Akceptowalne przez konsumentów
Ogólny węgiel organiczny (OWO) Bez nieprawidłowych zmian
Przewodność ≥2500 µS/cm
Chlor wolny i ogólny (lub wszystkie inne parametry charakterys. w procesie dezynfekcji) Brak zapachu i smaku i anormalnych zmian
≤0,3 mg/l
Chlorki 250 mg/l
Twardość 60 - 500 mg/l
Żelazo ogólne (kiedy jest używane jako czynnik flokulacyjny i do wód odżelazio- nych) ≤200 µg/l
Mangan (w przypadku procesu odmanga- niania) ≤50 µg/l
Azotany ≤50 mg/l
Azotyny ≤0,5 mg/l
pH 6,5 – 9 pH
Siarczany ≤250 mg/l
Temperatura ≤25°C
Zasadowość Woda powinna być w równowadze wapniowo – węglanowej lub z lekkim osadem
Mętność ≤1 NFURozwiązania ekonomiczne – niska cena:

Mini kolorymetry Hanna Checker z serii 700 Konduktometr kieszonkowy HI98130
Mini kolorymetry Hanna Checker z serii 700 Konduktometr kieszonkowy HI98129
Kompaktowe, łatwe w obsłudze fotometry do kontroli jakości wody w basenach, SPA, wody pitnej i inne Kieszonkowe konduktometry 4 w 1, pH-EC-TDS-T°Urządzenia przenośne – pewne pomiary:

Wodoszczelne kolorymetry z serii HI96 Wodoszczelny pH-metr z konduktometrem
Wodoszczelny kolorymetr HI96 Miernik HI991300
Precyzyjne, przenośne kolorymetry jednoparametrowe Miernik HI 991300 jest to ergonomiczny pH-metr zaprojektowany do trudnych warunków

pH-metr HI 9126 Mętnościomierz HI 98713
pH-metr HI9126 Mętnościomierz HI98713
Profesjonalny pH-metr z funkcją CalCheck Przenośny mętnościomierz o wysokiej precyzji pomiarów, do pomiarów przy niskich mętnościach, pomiar zgodny z normą EN ISO 7027

Parametr maks. wartości urządzenia
ekono-
miczne
przenośne o wysokiej dokład. labora-
toryjne
Aluminium całkowite ≤200 µg/l - HI 96710 HI 83224
Amoniak ≤0,5 mg/l HI 700 HI 96701C
Barwa <15 PCU - HI 96725
Chlor wolny ≤0,3 mg/l HI 701 HI 96725C
Chlor całkowity HI 711
Żelazo ≤200 µg/l - -
Mangan ≤50 µg/l - -
Azotany
N-NO3
≤50 mg/l - -
Azotyny
N-NO2
≤0,5 mg/l - -
pH 6,5 – 9 pH - -
Siarczany ≤250 mg/l - -
TAC (Alkalicz.) - -
Mętność ≤1 NFU - - HI 88713Urządzenia laboratoryjne:

Kolorymetr HI 83200 Mętnościomierz HI 88713
Kolorymetr HI83200 Mętnościomierz HI88713
Wielofunkcyjny kolorymetr laboratoryjny do pomiaru jakości wody Nowy, wszechstronny przyrząd laboratoryjny doskonale odpowiadający wymogom ISO 7020