Wieloparametrowe sondy jakości wody amerykańskiej firmy Eureka Water Probes dołączyły do oferty rejestratorów firmy MERA. Oferują one w jednym zintegrowanym urządzeniu do 6 różnych czujników. Są stosowane do rejestracji danych podczas badania i profilowania, przy wykorzystaniu ręcznego monitora Amphibian2 na miejscu pomiaru lub przesyłają dane pomiarowe za pomocą bezprzewodowych systemów telemetrycznych. Można wykorzystać je do kontroli jakości wód gruntowych, słonej wody zalewowej, monitorowania wód powierzchniowych i zbiorników, monitorowania ujść rzek, do ochrony zlewni i wód źródłowych, monitorowania plaży, spływów wód burzowych, zbiorników retencyjnych, ścieków, wody technologicznej i akwakultury. Za ich pomocą możliwy jest pomiar następujących parametrów: temperatura, pH, przewodność, zmętnienie, optyczny pomiar stężenia tlenu, pomiar głębokości i potencjału Redox. Sondy mogą wykonywać pomiary w wodzie o temperaturze od -5°C do 50°C.