Według par. 8 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji (Dz.U. poz. 2369) pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację pracowniczą przechowywaną w postaci papierowej, m.in. przed zniszczeniem i uszkodzeniem, w szczególności poprzez zapewnienie w pomieszczeniu, w którym dokumentacja ta jest przechowywana, odpowiedniej wilgotności i temperatury. Parametry w zakresie wilgotności i temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania dokumentacji pracowniczej dla podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie przechowywania takiej dokumentacji określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. Nr 32, poz. 284), wydane na podstawie art. 51n pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

Zgodnie z par. 6 ust. 1 tego rozporządzenia w pomieszczeniach, w których jest przechowywana dokumentacja wytworzona na nośniku papierowym, należy utrzymywać określone warunki wilgotności i temperatury. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wynoszą one: dla wilgotności względnej powietrza - od 45 do 60% przy wahaniu w ciągu 24 godzin +/- 5%, dla temperatury - od 14 do 20 stopni Celsjusza przy maksymalnym dobowym wahaniu 2 stopni. Warunki wilgotności i temperatury powinny być codziennie kontrolowane, a wyniki rejestrowane. Ponadto dokumentację papierową należy chronić przed: kurzem, pleśnią, zniszczeniami powodowanymi przez owady i gryzonie. Według administracji państwowej pracodawcy powinni brać pod uwagę powyższe parametry w przypadku samodzielnego przechowywania dokumentacji pracowniczej. Ciąży na nich bowiem odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonego w art. 281 pkt 7 kodeksu pracy. Na podstawie tego przepisu, kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, pozostawia dokumentację pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł. Ocena zasadności ukarania pracodawcy w okolicznościach konkretnego przypadku i ustalenie wysokości kary należy każdorazowo do Państwowej Inspekcji Pracy albo sądu pracy.

Źródło: Gazeta Dziennik Prawny

Firma MERA posiada bogatą ofertę urządzeń, rejestratorów i systemów pomiarowych, które pozwalaj na precyzyjne monitorowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniach w których przechowywana jest dokumentacja pracownicza w formie papierowej. Zapewniają one spełnienie wszelkich norm i regulacji prawnych. Dodatkowo, dysponujemy własnym laboratorium pomiarowym, świadczącym usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych.ETI 810-130 ETI 810-170 Onset UX100-003
Zakres pomiarowy: 0...50°C, 10...99%RH 0 ... 49°C, 20 ... 95%RH -20 ... +70°C, 15% ... 95%RH
Dokładność: ±1°C,
±5% wilg.wzgl.
±1°C,
±5% wilg.wzgl.
±0,21°C w zakresie 0... 50°C,
±3.5% w zakresie 25% ... 85% przy temperaturze 15 ... 45°C uwzględniając histerezę,
±5% w zakresie 25% ... 95% przy 5 ... 55°C uwzględniając histerezę
Żywotność baterii: 10000 godzin 5000 godzin ok. 1 rok przy okresie zapisów co 1 minuta i okresie próbkowania 15 s. lub dłuższym
Wymiary urządzenia: 20 x 100 x 110 mm 97 x 65 x 20 mm 3.66 x 8.48 x 1.52 cm
Waga urządzenia: 150 g 73 g 30 g
Obudowa: ABS ABS ABS, IP50
Model: ETI 810-130 ETI 810-170 Onset UX100-003Posiadana przez nas aparatura laboratoryjna oraz okresowo walidowane wzorce pomiarowe pozwalają na wiarygodne sprawdzenie wyżej wymienionych urządzeń w następujących przedziałach:

  • termometry i rejestratory temperatury: -25 ... +100°C
  • higrometry i rejestratory wilgotności i temperatury (dla temperatur z zakresu +15 ... +60°C): 30 ... 70%RH

Dla potrzeb większych archiwów jesteśmy w stanie zaprojektować i dostarczyć autonomiczny, w pełni zautomatyzowany, system pomiarowy.